page_active

Zwangerschapskalender

Wanneer krijg ik een echo? Hoe groot is mijn baby nu? Wanneer moet ik de kraamzorg regelen? Tijdens je zwangerschap heb je waarschijnlijk veel vragen over wat er allemaal gaat gebeuren. Dit negenmaandenschema laat precies zien wat je op welk moment kunt verwachten. Bekijk onze zwangerschapskalender hieronder:

2 1 7 6 3 9 8 5 4 1 0 9 17 25 33 7 15 23 31 39 41 2 10 18 26 34 6 14 22 30 38 3 11 19 27 35 5 13 21 29 37 4 12 20 28 36 8 16 24 32 40 42 Ik wil graag zwanger worden. Een positieve zwangerschaps - test, en nu? voor het eerst naar de verloskundige bloed- onderzoek bloed- onderzoek termijn echo termijn echo termijn echo kraamzorg regelen prenatale screening gezonde leefstijl is belangrijk hoezo roze wolk? borst- of erkenning regelen zwangerschaps cursus vrijen en zwanger miskraam 20 weken echo waar wil je bevallen? de bevalling voorbereiden stuitligging 37 weken zwanger de baby is klaar voor de geboorte 40 weken zwanger! De uitgerekende datum De bevalling Nacontrole consultatie - bureau Kraambed Gefeliciteerd! De baby is er! In de kraamweek krijgt je kindje de hielprik en een gehoortest nog geen baby? anticonceptie Ik wil g r aag z w anger w o r den. Een p o siti e ve z w ange r scha p s - te s t, en nu? v oor h e t ee r s t naar de verl o skundige bloed- onder z oek bloed- onder z oek termijn echo termijn echo termijn echo k r aam z org regelen pren a tale screening g e z onde le e f s tijl is belangrijk ho e z o r o ze w olk? bo r s t- o f erkenning regelen z w ange r scha p s cu r sus vrijen en z w anger misk r aam 20 weken echo w aar wil je b e v allen? de b e v alling v oorbereiden s tuitligging 37 weken z w anger de ba b y is klaar v oor de geboorte 40 weken z w anger! De uitgerekende d a tum De b e v alling Na c o n t r ole c onsult a tie - bureau K r aambed G e felicitee r d! De ba b y is er! I n de k r aamweek krijgt je kindje de hielprik en een gehoorte s t nog geen ba b y? a n ti c once p tie